31 Ağustos 2011 Çarşamba

BANKAYA ASLA SORU SORMA VE SÖZLEŞME SURETİNİ İSTEME
Bankaların müşterilerine imzalattıkları sözleşmelerin bir suretini müşteriye vermedikleri, müşterinin ısrarlı taleplerine rağmen vermemek için kırk dereden su getirdikleri malumunuzdur.Bankaların sözleşme suretini vermemek için çokça başvurdukları metod şudur:sözleşmeyi avukatımıza verdik oradan alabilirsiniz beyanında bulunurlar ve avukata gönderirler,müşteriler kan ter içerisinde bankanın avukatına müracaat eder bankanın avukatı sözleşmenin suretini isteyen müşteriye hayır bizde değil banka şubesinde şeklinde beyanda bulunur ve müşterinin banka ve avukat arasında gidip gelirken psikolojik olarak çökmesi,pasifize olması ümit edilir.Bankaların sözleşme suretlerini vermek istememesinin tek sebebi müşteri ya da müşterinin avukatı tarafından incelendiğinde sözleşmenin açıklarının tesbit edileceği korkusudur bankaların bu saygısızlığı ve ketumluğu sadece sözleşme suretinin verilmesi talebi ile ilgili değildir müşterilerden gelen bir çok talebi oyalamak sureti ile geçiştirirler bundan maksatları da müşterinin uyanmasının önlenmesi düşüncesidir. Oysa bakınız bu konularda ne diyor:
5411sayılı BANKACILIK KANUNU m.76 - Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri hâlinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.Bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve malî hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Malîye Bakanlığınca düzenlenir. Bu fıkra hükmüne ve Malîye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun kovuşturma usûlü hükümlerine tâbi değildir.