2 Eylül 2011 Cuma

KREDİ MÜZAKERE UZMANLARINA İHTİYAÇ VARTüketicilere imzalatılan matbu banka sözleşmelerinin hukuken ve vicdanen tüketici aleyhine hükümler taşıdığı hatta nerede ise tamamının banka lehine tüketici aleyhine olduğu kesindir.Prof.Dr.Hayri Domaniç’in bu konuda hazırladığı Tüm Banka Kredi Sözleşmeleri ve tüm faktoring Sözleşmeleri Geçersizdir isimli kitabında bu konu ile ilgili net doyurucu bilgiler vardır.Tüketiciler bir ihtiyaçtan ötürü bankaya müracaat ettiğinden sözleşme şartlarını müzakere etmeye kalkışmaları halinde bankanın kredi vermekten cayması kuvvetle muhtemel olduğundan “mecburen” tamamen aleyhine şartlar taşıyan sözleşmeyi imzalamak zorunda kalmaktadır.Dolayısı ile tüketici ; zaten sayfalarca uzunlukta ve ağır hukuki ibarelerle yazılan ve anlaşılamayan sözleşmeyi okumadığı gibi okusa bile hiçbir şey anlayamamaktadır.4077 sayılı Kanun m.6 ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların İptaline dair yönetmelikte yukarıda bahsedilen özellikleri taşıyan sözleşmelerin kısmen ya da tamamen iptal edilmesi gerektiği halde mahkemeler bu konuda gereken keskinliği gösterememekte sonuç olarak genellikle kazanan Banka olmaktadır.Şahsi kanaatim tüketicilerin kendileri için hangi bankadaki hangi sözleşmenin karlı olduğunu bilemeyeceklerinden ya da sözleşmenin müzakere edilmesi sırasında hangi hükümlerin leyhe hangilerinin aleyhe olduğunu seçemeyeceklerinden bu konuda yasal alt yapının hazırlanarak tüketicilere belli bir ücret karşılığı yardımcı olacak,sözleşmelerin müzakeresine bizzat katılacak emlakçılık,avukatlık,brokerlik benzeri serbest meslek erbabı Kredi müzakere uzmanlarının yetiştirilmesi ve bu konuda uzman bir meslek dalının-sınıfının oluşturulması gerekmektedir.


Bknz:4077sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu:

SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLARMadde 6 - (Değişik madde: 06/03/2003 - 4822 S.K./7. md.)Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ve sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik satıcı veya sağlayıcı tarafından derhal giderilir.Bakanlık standart sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespit edilmesine ve bunların sözleşme metninden çıkartılmasının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.